Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
side-tittel-manÝvrering Advokatene i Håndverkeren / Priser
Gratis konsultasjon
Fri rettshjelp
Rettshjelpforsikring
Andre
  rettshjelpsordninger
Våre priser
 
 
 

HVA KOSTER DET Å BRUKE OSS?

Vi tilbyr gratis førstegangskonsultasjon, inntil 1 time, etter avtale.

På den tiden vil vi normalt avklare om du har behov for advokatbistand, om det er oss du vil eller bør bruke og om betingelsene for videre samarbeid, herunder om du kan ha rett til fri rettshjelp eller er dekket av forsikring.

Vi påtar oss oppdrag under fri rettshjelp, herunder fri sakførsel, og forsvareroppdrag i straffesaker.

 

Fri rettshjelp fra det offentlige

I tvangssaker for fylkesnemnd, etter sosiallov og barnevernlov, og for kontrollkommisjon, etter lov om psykisk helsevern, har man rett til fri sakførsel uten behovsprøving, dvs. uansett inntekts- og formuesforhold.

Her påløper heller ingen egenandel.

Ellers har personer med inntekt under kr. 246 000,- pr. år (369 000 for ektefeller) og formue som ikke overstiger kr. 100 000,- krav på fri rettshjelp fra det offentlige i saker om:

- trygd/pensjon
- saker etter ekteskapsloven
- husleiesaker
- personskadesaker
- oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold
- visse saker etter barneloven og skifteloven

Forutsetningen er at det er behov for advokatbistand. Det må søkes for hver sak.

Egenandel utgjør kr. 965,- for fritt rettsråd. I fri sakførselsaker er eganandelen 25%, dog oppad begrenset til kr. 4 350,-.

 

Rettshjelpforsikring

Innbo- og villaforsikringer m.m. har egne vilkår om rett til advokatbistand. Ordningen gjelder for de type saker som er nevnt i vilkårene.

Det påløper også her egenandel.

 

Andre rettshjelpsordninger

Ved erstatningsoppgjør etter bilulykke og yrkesskade dekker forsikringsselskapet normalt rimelige og nødvendige advokatkostnader.

Våre priser

Timesatsen varierer mellom kr. 965,- (fri rettshjelp) og 2 000,- + mva, blant annet avhengig av sakstypen, sakens vanskelighetsgrad og sakens utfall.

Pris og øvrige vilkår avtales ved oppstart av hver enkelt sak. Denne avtale vil bli bekreftet i brev til klienten.

Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91